RIKSFÖRBUNDETS KONGRESS 2021
 
 Sällskapen Länkarnas Riksförbund häller Kongress vart annat år, alltid udda år.
Följaktligen var det dags i år.

 Under många år har vi samlats på Park Inn Hotell i Solna och deltagarantalet har då legat kring 120 personer.
  Men - i år är allt inte som vanligt.
  Vi ska enligt stadgarna hålla kongress, så som sagts. Att skjuta upp den ett år skulle inte bli bra av flera orsaker så förbundsstyrelsen beslutade att årets kongress skulle hållas digitalt.
 Att ha 120 personer uppkopplade digitalt hade inte varit bra, så då beslutades att Sällskapen skulle representeras av 3 personer från varje distrikt och dessa i sin tur hade då lika många röster som antalet Sällskap inom respektive distrikt.
 Kongresshandlingar skickades ut till ut till samtliga Sällskap i stadgeföreskriven tid och man hade möjligheter att skriftligt eller via e-post yttra sig över de handlingar som skulle föreläggas kongressen.
(verksamhetsberättelser, ekonomiska berättelser, förslag till ny förbundsstyrelse etc.).
 Som plats där kongressen skulle hållas, valdes lokalerna hos Sällskapet Länkarna i Solna.
 Sällskapet har lämpliga lokaler, där man förutom det stora mötesrummet också kan använda flera andra rum och på så sätt kunde man samlas under iakttagande av de restriktioner som gäller.
 Bortsett från detta kan nämnas att alla som deltog var vaccinerade mot Covid-19.
 Förbundsstyrelsen samlades redan på fredagskvällen för att klargöra för kongressen och för att testa de digitala uppkopplingarna.
 Sällskap och medlemmar som önskade åhöra kongressen kopplades upp på en separat länk.
 I Solna var kongresslänken kopplad till en TV, så deltagarna slapp sitta med var sin dator för att delta.
 Kvällen avslutades med pytt i panna med tillbehör.

 Så var kongressdagen kommen.
 Deltagarna i Solna mötte upp redan kl. 09.00 för att ”finputsa” de sista åtgärderna innan kongressens öppnande.
 Härefter kopplades deltagarna från Sällskapen/Distrikten och åhörare upp via 2 skilda länkar.
 Så kunde kongressen ta sin början.
 Förbundsordförande Jan Börjesson hälsade alla deltagare såväl fysiskt som digitalt närvarande välkomna
 Upprop av deltagande distrikt och antal ombud företogs. Från varje distrikt deltog ombud som i sin tur representerade sammanlagt 28 Sällskap.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs, och till justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötesprotokollet valdes Johanna Löfgren och Ture Isaksson från Piteå.
 Enligt valberedningens förslag valdes Lars-Göran Johansson, Halmstad till kongressordförande och Ingemar Rosén, Solna till kongressekreterare. 
 Båda hade haft samma uppdrag de fem senaste Kongresserna.

  Så var det dags att föredra verksamhets- och ekonomiska berättelser för åren 2019 och 2020. Berättelserna godkändes enhälligt av Kongressen.
 Den avgående styrelsen beviljades likaså enhälligt ansvarsfrihet för hela perioden.
 Så var det dags att välja ny förbundsstyrelse och andra funktionärer och Kongressen valde enhälligt enligt valberedningens förslag.
 Till förbundsordförande för en tid av 4 år valdes Bernt Thörnqvist, Västervik och 
 till förbunds-sekreterare Monica Isaksson för sammatidsperiod.
 Till styrelseledamöter för en period av 2 år valdes
 Monica Åström, Sandviken, Håkan Helander, Borlänge och Wivianne Hult-Åberg, Ystad.
 Till Ersättare i förbundsstyrelsen valdes Johanna Löfgren, Piteå på 2 år.
 Till intern revisor valdes Hans Carlsson, Västervik och till extern revisor valdes Lars Lönnkvist, Revisionsknuten i Strängnäs, båda på 2 år.

 Kongressföranden Lars-Göran Johansson tackade nu för förtroendet att leda 2021 års Kongress.
 Därefter lämnade han ordförandeklubban till den nyvalde förbundsordförande Bernt Thörnqvist.
 Bernt i sin tur tackade Lars-Göran för hans utmärkta sätt att leda Kongressen.
 
Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalande.
  Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor, men kan också behandla andra saker. 
 Vår nye förbundsordförande föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalande, vilket antogs enhälligt av Kongressen. 
 Uttalandet återfinns längre ned på denna sida..
 
 Jan Börjesson och Lars-Göran Johansson som innehaft uppdragen som förbundsordförande respektive förbundssekreterare avtackades för sina insatser inom förbundsstyrelsen.                                      
 De har båda haft sina poster de senaste 12 åren.

  Förbundsordföranden höll nu det traditionsenliga avslutningstalet till Kongressen. 
 Därefter tackade Bernt alla deltagare för visat intresse och förklarade kongressen 2021 för avslutad.
 

Text:
Ingemar Rosén
Vi Länkar
Foto:
Peter von Rothstein
Solna


   Nya förbundsstyrelsen
   från vänster:
   Monica Isaksson, förbundssekreterare
   Håkan Helander, ord. ledamot
   Ingemar Rosén, förbundskassör
   Bernt Thörnqvist, förbundsordförande
   Monica Åström, ord. ledamot