Klargöring för Kongress Klargöring för Kongress

Rikslänkarnas Kongress 2017
 Rikslänkarna håller ordinarie Kongress vartannat år och då varje udda år.
 Fram till 2006 hade vi också s.k. Mellanårs-träffar, men de togs bort p.g.a. bl. a. ekonomiska skäl.
 Den information som gavs genom dessa träffar delges numera Sällskap och medlemmar på annat sätt.
 Kongressen är Riksförbundets högsta beslutande organ.
 Årets Kongress ägde, som så många tidigare Kongresser, rum på Park Inn Hotell i Solna lördagen den 20 maj.
 Vi brukar alltid hålla Kongressen i maj månad men p g a andra stora evenemang i Stockholmsområdet, har vi någon gång fått skjuta fram den.
 Flera ombud och deltagare kom till Solna redan på fredagen innan, eftersom många har långa resor.
 Att Kongresserna förläggs till Stockholmsområdet beror på att de flesta har bra reseförbindelser med Stockholm.
 Riksförbundet tillämpar också s.k. resekostnadsföredelning, vilket innebär att resekostnaderna blir lika för alla ombud, oavsett om de har långa eller korta vägar att resa.
 De deltagare som kom på fredagen, hade möjligheter att träffas, åka in till Stockholm eller besöka Solnalänkarna, som har sina lokaler bara några minuters promenad från hotellet.
 Vill man shoppa, finns alla möjligheter i Solna Centrum där Park Inn hotell ligger. Där man kan hitta allt man kan önska sig, så man behöver inte åka in till huvudstaden eller det nya stora centrumet i Arenastaden.
 Under fredagen kom också delar av Arbetsutskottet till hotellet, för att göra de sista förberedelserna inför Kongressen.
 På lördagen samlades man så till Kongress kl. 13.00.
 Förbundsordföranden Jan Börjesson, hälsade ombud och våra gäster från Fria Sällskapen Länkarnas Mellersta Länkråd välkomna. 
 Härefter sjöngs Länkarnas Marschsång unisont. 
 Så följde parentation som leddes av förbundskassören och där vår förbundsord-förande utlyste en tyst minut till minne av och för att hedra de Länkkamrater som lämnat Länkkedjan under den gångna kongressperioden.
Ett 90-tal medlemmar och ombud hade kommit.
 Så var det dags för de vanliga formaliteterna.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs, kongresspresidium, protokollsjusterare och rösträknare valdes.
 Till att som ordförande leda Kongressen 2017, valdes enhälligt Lars-Göran Johansson från Halmstad och till sekreterare valdes undertecknad.
 Båda hade samma förtroendeuppdrag också vid de senaste tre Kongresserna. 
 Verksamhets- och ekonomiska berättelser för den gångna kongressperioden 2015/2016 föredrogs och likaså de ekonomiska berättelserna för samma tid.
 Berättelserna godkändes enhälligt av Kongressen och sedan revisorernas berättelser föredragits, kunde likaså en enhällig Kongress bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den gångna kongressperioden.
 Till Kongressen hade inkommit två (2) skrivelse från förbundsstyrelsen.
 De avsåg ändringar av stadgarna för anslutna Sällskap och förbundsstadgarna
 Här handlade det om praktiska förändringar, delvis beroende på de ekonomiska förutsättningarna i Sällskapen och i förbundet.
 Förslagen antogs av en enhällig kongress.
 En motion från Peter von Rothstein hade också inkommit och sedan den föredragits kunde den antas i enlighet med förbundsstyrelsens yttrande över densamma. 
 Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalade. 
 Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor men kan också behandla andra saker.
 Förbundsordföranden föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalade, vilket antogs enhälligt av Kongressen.
 Uttalandet återfinns i sin helhet både påå Riksförbundet hemsida.
 Så var det dags att välja en ny förbundsstyrelse enligt de nyss antagna förbundsstadgarna och Kongressen valde enhälligt i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:
Förbundsordförande för en tid av 4 år: Jan Börjesson, Halmstad
Förbundssekreterare för en tid av 4 år: Lars-Göran Johansson, Halmstad
Ordinarie ledamöter för en tid av
2 år:
Ivar Åberg, Trelleborg,
Ann Jeanette Lindberg, Skellefteå
och Monica Isaksson, Piteå,
 Ersättare i förbundsstyrelsen för en tid av två år: Wiviann Hult Åberg, Trelleborg.
 Förbundskassören Ingemar Rosén har 2 år kvar av sin mandattid
 Till revisor för en tid av 2 år omvaldes Gerd Lanshammar från Solna och eftersom Socialdepartementet föreskriver att vi skall ha en utomstående godkänd revisor bekräftades att Dan Häggqvist, som haft detta uppdrag de senaste fyra åren, fortsätter sitt uppdrag.
Härmed uppfylls också stadgarnas krav om två revisorer.
Till revisorsersättare valdes Elsmarie Jarflod, Solna
Ersättare för den utomstående revisorn utses av BDO Revision AB i Eskilstuna.
 Distrikten anmälde också sina Distriktsledamöter på två år.
 Dessa ska arbeta på ”hemmaplan” inom Distriktet och kallas bara till förbunds-styrelsemöte om särskilda skäl föreligger.
 Nu återstod bara för Kongressens ordförande Lars-Göran Johansson, att än en gång, tacka för det förtroende som visats honom att få leda Kongressen, varpå han överlämnade klubban till förbundsordföranden Jan Börjesson.
 Jan, i sin tur, tackade Lars-Göran för hans utmärkta sätt, att leda Kongressen. 
 Slutligen var det dags för Jan Börjesson, att som förbundsordförande att hålla det traditionsenliga talet till Kongressen. 
Monica Åström från Sandviken framförde också tack för inbjudan av henne och Håkan Hellander från Borlänge till kongressen.
 Härefter tackade han de deltagande ombuden och övriga närvarande, för en väl genomförd Kongress,
 Avslutningsvis hälsade Jan alla välkomna till kvällens kongressupé och förklarade 2017 års Kongress för avslutad.

 
Text:
Ingemar Rosén
Foto:
Roy Jarflod
Johanna Norén
Sällskapet Länkarna
Solna 


Deltagare samlas utanför kongressalen

Kongressdeltagare tar plats i kongressalen

Gäster från Sällskapen Länkarna i Borlänge och Sandviken


Förbundsordförande Jan Börjesson hälsa alla deltagare välkomna och förklarar Kongressen 2017 för öppnad


      Länkarnas Marschsång

Kongresspreidiet, sekreterare Ingemar Rosén och ordförande Lars-Göran Johansso
Valberedningens representant föredrar förslaget till ny förbundsstyrelse

RIKSFÖRBUNDETS STYRELSE.

Riksförbundets styrelse
vald enligt förbundsstadgarna vid Kongressen 2017
Fr. vänster:
Jan Börjesson, Halmstad, förbundsordförande, Lars-Göran Johansson, Halmstad, förbundsekreterare, Ingemar Rosén, Solna,
förbundskassör, Ivar Åberg, Trelleborg. ord. ledamot, Ann Jeanette Lindberg, Skellefteå, ord. ledamot, Monica Isaksson, Piteå, ord. ledamot, Wivianne Hult-Åberg, suppleant och Elsmarie Jarflod. revisorssuppleant.

Förbundsrepresentanter i Distrikten.

Från vänster:
Ture Isaksson, Norrbottens Distrikt
Olov Johansson Stoor, Norrbottens Distrikt
Göran LIndberg, Västerbottens Distrikt
Birgitta Lundström, Västerbottens Distrikt (ej med)
Alf-Enar Weije, Östra Distriktet
Annmarie Liljeholm, Östra Ditriktet (ej med)
Marcel Miter, Västra Distriktet
Hans Björk, Västra Distriktet
Wivianne Hult-Åberg, Södra Distriktet
John Allan Kvarnström, Södra Distriktet