RIKSKURS 2018

Först på plats.
Redan på lördagen anlände de första kursdeltagarna.
De allra första som kom var de på bilden, fr. v.
Britt-Mari och Håkan från Borlänge och Monica från Sand- viken, som nu kommer att vara med på sin första Rikskurs

Flaggan hissas.
Rikskursen öppnas
.
På söndagen den 5 augusti hissades förbundets flagga på sommarhemmet och senare på kvällen öppnades kursen av vår förbundsordförande Jan Börjesson.
Kursdeltagarna indelades i arbetsgrupper
och en del grundläggande material delades ut.
Nu ser vi fram emot en givande och lärorik kursvecka
.

Jan Börjesson och vår kontaktman i Göteborg  Tommy Södergren
från Sällskapet Länkarna av 1948, hissar flaggan

Dagen leddes av vår förbundsordförande Jan Börjesson Dagen leddes av vår förbundsordförande Jan Börjesson

Första kursdagen
Legitimerat Lärande Umgänge
Också i år började rikskursen med ämnet Legitimerat Lärande Umgänge baserat på vårt KBT-material kallad Gula Boken.
Dagens övningar leddes som de senaste åren av vår förbundsordförande Jan Börjesson. Han kan verkligen ämnet!
Vad ämnet innebär kommer vi att förklara litet längre fram, men de kan bli en dag fylld med såväl skratt som gråt.
Allt är tillåtet!
Men - genom att starta Rikskursen med LLU kommer deltagarna närmare varandra och innan kvällen "lär alla känna varandra".
En intressant dag, som togs emot positivt av alla inte minst av de deltagare som för första gången delta i en Rikskurs. 

 

Arbetsgrupper i aktion
 

Petra föreläser (Foto: Håkan Helander) Petra föreläser (Foto: Håkan Helander)

Andra dagen
Att vara medberoende

Sällskapen inom Länkarnas Riksförbund har allt sedan starten varit duktiga på att ta hand om och hjälpa missbrukare-/beroende.
De anhöriga och medberoende tänkte man kanske inte så mycket på.
Men - vi lärde oss snart att också dessa var minst lika sjuka som den beroende.
Sedan 12 - 14 år tillbaka har vi emellertid förstått också de medberoendes problem och är idag "vuxna" arr hjälpa även dessa personer.
Vi har idag också KBT-baserat material för att hjälpa på detta område.
Det räcker  inte - vi måste också lära av de som kan och förstår den här problematiken.
En av de som verkligen kan detta är Petra Staaff Sten, känd sedan tidigare kurser inom Riksförbundet.
Kursens andra dag var det dags att åter möta henne för lyssna till hennes erfarenheter och kunskaper på området.
Petra föreläste på förmiddagen och på eftermiddagen var det dags för arbetsgrupperna att diskutera hennes föreläsning och återkomma med redovisningar i "storgrupp".
En intressant dag som säkertgav deltagarna nya kunskaper.

 

Gänget som for in till Göteborg före sjöturen Gänget som for in till Göteborg före sjöturen

Tredje dagen
Avkopplingsdag

Att gå på Rikskurs är ingen "semester".
Nej det är en tuff vecka, inte minst för många som inte längre har någon studievana eller inte suttit på skolbänken på många år.
Det är också mycket att "ta in" av det som förmedlas genom våra föreläsare.
Därför - gör vi alltid ett avbrott i studierna en dag i mitten av veckan, då man får göra "något annat".
På onsdagen for därför många med båt in till Göteborg från Hönö, en skärgårdstur som tar en timme.
Sedan tog man sig ann olika saker inne i stan. Några åkte rundtur med minitåg, medan andra besökte Nordstan.
Två deltagare åkte till Vinga där de deltog i en guidad rundvandring.
En intressant och avkopplande dag både på det ena och andra stället.

Fjärde dagen

Tullens brottsbekämpning
 På torsdagen fick vi lyssna till ännu en bekant den nationelle tullspecialisten Lars Hansson.
 Bekant ja - men Lars har aldrig upprepat sina föreläsningar och kommer alltid med något nytt.
 Nu valde han att tala om Tullverkets brottsbekämpning.
 Det är alltså inte bara polisen som arbetar med brottsbekämpning på den illegala drogmarknaden.
 Lars inledde med att berätta om hur Tullverket är uppbyggt - om organisation.
 Den är liten i jämförelse med polisen och inte bara de själva utan också vi skulle önska att de fick större resurser än vad de har idag.
 Tullen och polisen arbetar nära varandra med brottsbekämpningen på drogmarknaden.
 Tullverket har också ett eget laboratorium och egna kriminaltekniker.
 Det är en fördel, så tillvida att de inte behöver vänta på resultat utan snabbt kan ta fram dessa själva.
Här har som i övrig brotts-bekämpning de senaste metoderna tagits i bruk och DNA-tekniken kommer inte sällan till pass.
 Många droger passerar våra gränser. 
 Av de s.k. internetdrogerna är en stor del inte klassade som narkotika, men kan ändå beslagtas som hälsofarlig vara.
Hur ser då drogmarknaden ut?
 De droger som är störst bland de illegala är Cannabis och Marijuana.
Därefter följer läkemedel.
Drogmarknaden anpassar sig också till efterfrågan.
 Då det gäller Cannabis har man t.ex. genom växtförädling kunnat höja THC-halten (som brukarna efterfrågar) avsevärt - upp till 34%.  
 Lars visade här bilder på hur man smugglar in drogerna och fantasin är det inget fel på.
 Han visade ombyggda lastbilar med dubbelbottnade golv och extra väggar i lastutrymmena.
 Han visade också bilder på narkotika i kulor som sväljs av kurirer och som när de passerat gränsen kommer ut den naturliga vägen.
 Ett livsfarligt uppdrag. 
 Går en enda kula sönder kan det betyda döden för smugglaren.
 Visst kommer de olagliga preparaten in i Sverige längs hela vår långa gräns, men den största brottsplatsen i detta avseende är Öresundsbron. 
 Den är den i särklass största inkörsporten.
 Bland tullpersonalen är idag fördelningen mellan kvinnor och män 50/50%.
 Till sin hjälp i jakten på narkotika har de sina partners - narkotikasökhundarna, ofta små hundar, som gör ett fantastiskt arbete.
  I bekämpningen får man inte heller glömma den s.k. Myrtrafiken. 
 Det är ungdomar som mer eller mindre ständigt reser över gränserna och vid varje resa tar in mindre mängder narkotika, för att undvika höga straff.
 Drogmarknaden anpassar sig efter efterfrågan.
 Droger som en tid efterfrågats mindre ökar nu igen.
 Bland dessa är bl.a. heroin och andra opiater.
 Att här i korthet återge Lars föreläsning, låter sig inte göras, då den är mycket omfattande och ytterst intressant.
 Vi som lyssnade till Lars säger: Tack för en intressant förmiddag tillsammans och på återseende.

 
Ingemar Rosén
Vi Länkar

 


Den amerikanska opioidepidemin -
ett problem även för Sverige

 I USA har man haft en mycket snabb ökning av antalet dödsfall där opioidläkemedel har varit inblandade. 
 Dessa läkemedel har stått för huvuddelen av de narkotikarelaterade dödsfallen.
 Hur ser det ut i Sverige?
 På torsdagseftermiddagen kom ännu en bekant till Hönö, docenten och överläkaren vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg Kai Knudsen.                 
 Kai har varit med vid tidigare kurser och han har alltid något intressant och aktuellt att förmedla.
 Också här är det svårt att återge Kais föreläsning, så vi presenterar i kortare texter en del av de bilder han förevisade.
 
Trafiksäkerhetsarbetet är ett bra exempel på strukturellt inriktat folkhälsoarbete
 
• Så länge man letade efter ”olycksfåglar” och försökte
påverka dem fick man inga bra resultat.
• När man jobbade strukturellt, påverkade hela
trafikmiljön, begränsade hastigheterna, ställde bälteskrav
och tog fram säkrare vägar och bilar fick man stora
framgångar.
• Också erfarenheterna av alkohol- och tobaksförebyggande arbete visar på att ett strukturellt inriktat arbete är framgångsrikt.
 
Förskrivning av metadon och buprenorfin på smärtindikation.
Förskrivningen på sju år ökak från 900 000 til 3 000 000 doser)
 
Heroinets återkomst
• I slutet av 00-talet började man inse vikten av att begränsa förskrivningarna av opioidläkemedel. 
• Den illegala heroinmarknaden hade dock anpassat sig till den nya situationen. De som blivit opioidberoende av läkemedel var en tacksam målgrupp.
• Nya metoder för marknadsföring och leverans av heroin enligt hämtpizza-modell bidrog till att expandera marknaden
• Nu ökar heroindödsfallen mycket snabbt samtidigt som andra opioiddödsfall ligger kvar på en hög nivå

 
Slutsatser
• Vi har en snabbt växande narkotikadödlighet som i mycket
hög grad drabbar unga människor. Detta håller på att utvecklas till ett betydande folkhälsoproblem.
• Det har skett en stor förändring som innebär att opioidläkemedel nu dominerar dödligheten
• Ökad tillgänglighet till opioider via nätet
• Vi har en snabbt växande narkotikadödlighet som i mycket
hög grad drabbar unga människor. Detta håller på att utvecklas till ett betydande folkhälsoproblem.
• Det har skett en stor förändring som innebär att opioidläkemedel nu dominerar dödligheten
• Ökad tillgänglighet till opioider via sjukvården förefaller ha en
viktig roll liksom en ökad sårbarhet.


 
Förslag till förebyggande åtgärder
• Läkemedelsbehandling av kronisk smärta utom för cancer, palliativ vård och vård i livets slutskede bör vara icke-opioidbaserad.
• När opioider förskrivs, skall minsta möjliga dos förskrivas för att reducera risken för bero-endeutveckling och allvarliga överdoser.
• Opioider måste alltid förskrivas med försiktighet och alla pati enter måste följas noggrant avseende
läkemedelskonsumtion med kon-troll av den totala receptför- skrivningen för varje enskild patient.
• Sverige måste ha en aktiv förebyggande vård som startar redan i arbetet mot tobaksrökning bland skolungdomar.
 

 Ingemar Rosén
Vi Länkar

 

Femte dagen

Rikskursen avslutas
 
 Allt har sitt slut, så också en Rikskurs
Rikskursen 2018 hade nu nått och deltagarna samlades för sista gängen i ”stora salen” på sommarhemmet på Hönö.
 Kursledarna inleddeoch tackade eleverna för en mycket fin kursvecka - för andra gången på sommarhemmet på Hönö. Tommy Södergren från 48:orna tackade också han alla deltagare för en angenäm vecka tillsammans.
 Så var det dags att dela ut kursintygen till alla.
Först ut att få sitt var Paul Andersson från Sällskapet Länkarna i Trelleborg då intygen delades ut
efter sällskapsnamn men i omvänd bokstavsordning.
Tidigare på dagen hade all personal, som servat oss alla, avtackats med en liten blomma.
I år utsåg inte kursledaren någon medarbetare till Rikskursen 2019, utan han meddelade att den eller de kommer att utses senare.
Mycket talar för att vi vill återkomma till Hönö och sommarhemmet där.
Förbundsstyrelsen vill ännu en gång framföra ett TACK till Sällskapet Länkarna av 1948 sim upplåtit sitt sommarhem för Rikskursen 2018 och ett speciellt tack riktas till Tommy Södergren och Allan Möller som varit kontaktpersoner och verkliga ”klippor” på Hönö.
 

Text:
Ingemar Rosén
Vi Länkar
Foto:
Roy Jarflod
Sällskapet Länkarna
SolnaDe huvudansvariga för Rikskursen;
Ingemar Rosén, kursledare och Jan Börjesson, förbundsordförande

Tommy Södergren (längst t.h.) kontaktman på Hönö sommarhem tillsammans med kursledarna

Allan Möller (t.h.) distriktsansvarig för kursen får sitt kursintyg

NÅGRA DELTAGARE FÅR SINA KURSINTYG