25 år med Vi Länkar

 
 I maj 2022 blev det tjugofem (25) år sedan jag tillträdde som redaktör, för att sedan någon månad senare också ta över som ansvarig utgivare för Vi Länkar.                      
 Anledningen var matt min företrädare Sven-Erik Johansson, blev sjuk och jag skulle, som det hette ta över tills vidare helt på ideell basis.               
  Tidigare var det så att Förbundet alltid haft anställda, avlönade redaktörer och ansvariga utgivare och vi hade också särskilda redaktionslokaler, den senaste i Göteborg.       
 Detta “tills vidare”, blev för mig långvarigt eftersom det gäller ännu idag.                                                                                              
 Man kan kanske fråga sig varför och också varför det blev just jag som tog över sysslorna och ansvaret för vår tidning.                                          
 Skälen var kanske flera, men i första hand blev det så för att jag arbetade så nära vår dåvarande redaktör och följde honom i hans arbete och dessutom redan då medverkat med nära hundratalet olika inslag.
 När jag tog över, sa jag att det inte skulle innebära några större förändringar, men så blev det inte.        
 Förändringarna har dock enligt redaktionen och Förbundet och inte minst läsarna varit av positiv art.                         
 Redan nummer 6/1997 bytte utseende. Då kom det första numret som hade omslag i fyrfärgstryck.       
 Anledningen var att fotot till omslaget var sådant att “vårt dåvarande tryckeri”, bjöd på fyrfärgstrycket, utan att jag visste det förrän tidningen kom ut.                      
 Detta väckte stor positiv uppmärksamhet och uppskattning hos alla läsare, varför jag fick förbundsstyrelsens godkännande att fortsättningsvis göra tidningen med omslagssidan i färg               .
När jag började gjordes tidningen helt “för hand” d v s det var principen “klippa och klistra” som gällde. Det innebar en både drygt och omfattande arbete på redaktionen och tryckeriet.  Redaktionen ja. Ni skulle sett vårt köksbord, vid vilket jag ofta arbetade. 
 Så det såg ut! 
 Vill Du veta mera - fråga min fru. 
 Jag funderad över vad jag kunde göra och undersökte då vilka möjligheter som fanns för att förenkla och rationalisera arbetet.          
”Ett bra dataprogram, vore grejor”, tänkte jag och efter att ha sökt ett tag anskaffades ett enkelt sådant och i samråd med tryckeriet och där främst min närmaste medarbetare där, Gunilla Lindgren, började en ny era i arbetet.                 
 Tack vare datoriseringen vann vi inte bara tid, utan underlagen till tryckeriet blev bättre. 
 Texterna behövde inte längre skrivas om på tryckeriet, då textfiler kunde sändas med e-post. 
 Foton som sändes in kunde nu skannas in istället för som tidigare kopieras i kopieringsmaskin med allt vad det innebar av tidsödande arbete med förstoringar och förminskningar.              
 Idag använder vi, praktiskt taget, uteslutande, digitala bilder, som sänds till tryckeriet med de övriga underlagen.        
 Man kan nu kanske tycka att allt förenklats så till den grad att arbetet skulle bli mycket lätt.
 Nej så är det inte, nu finns i stället tid för att bearbeta alla underlag på ett bättre sätt, något som då tar sin tid i anspråk.                     
 Det första enkla desktop-programmet som användes, Pressworks, byttes senare till ett som heter PageMaker och numera arbetar jag med ett som heter Adobe InDesign ett program som f.ö. trängt undan flera andra och som nu används i allt större omfattning inom tryckeribranschen.              
 På tryckeriet använder man sig av InDesign efter att under många år haft ett annat program.                 
 Här har man också hela tiden använt sig av Mac-datorer. 
 Själv arbetade jag med PC, men sedan många år tillbaka använder också jag Mac-datorer i första hand beroende på att det utvecklats program för denna dator som bäst passar arbetet med en tidning eller trycksaker över huvud taget.  
 Min uppgift som redaktör och ansvarig utgivare gäller fortfarande tills vidare och det är ett arbete som jag gläds åt och tycker om, inte minst mot att jag och Förbundet fått många rosor för tidningen både vad avser layout och innehåll.                   
   Tidningen har också blivit “bredare”.        
 Med det menar jag att vi praktiskt taget alltid har inslag från hela Sverige, liksom många faktaartiklar, skrivna av läkare, forskare etc.
 2020/21 har det varit litet svårare p.g.a. den rådande pandemin.               
 Men - för att göra en bra tidning behövs  bra  medarbetare och - det har jag.                                        
 På tryckeriet är det många som i olika steg ”hjälper till att göra tidningen”.                    
 Jag skall inte redogöra för dessa nu. De har beskrivits i tidningen tidigare och kan kanske göras igen, vid ett annat tillfälle.               
 Min närmaste partner på tryckeriet har under alla år, fram till 2015,  varit Gunilla Lindgren och det var hon som gjorde den slutliga brytningen av tidningen och gjorde den klar för tryck.       
 Vi har hade ett mycket nära samarbete och jag vågar påstå att vi visste båda hur den andre tänkte och vad vi ville med vårt arbete.    
 Gunilla har givetvis under åren också lärt mig mycket, givit många tips och satt ”touch” på Vi Länkar.
 Hon lärde mig också att allt inte behöver vara ”så fyrkantigt”.
 Tryckeribranschen har också utvecklats under de här tjugofyra åren. Inte minst har maskinerna utvecklats.
 Utan att nämna någon nu, så finns det faktiskt de som man snart kan räkna till stående medarbetare som ständigt medverkar i tidningen.                 
 Omslagssidan är ju den som skall locka de som ser tidningen att ta upp den och att titta inuti den. 
,Jag lovar - det är inte helt lätt att hitta en bra omslagsbild. 
 Att gå ut och leta efter en, är nästan hopplöst.                   
 Men - vi har lyckats fånga många bra bilder under åren och det beror på att några av oss ständigt har kamerorna eller mobiltelefoner med bra kameror med oss - och så plötsligt finns motivet där. 
 Under flera år har John Allan Kvarnström bistått med många fina omslagsbilder. 
 Andra som hjälpt till med omslagsbilder är Peter von Rothstein och Terje Boqvist.        
 Vår förbundsordförande får ofta agera ”bollplank” då det gäller ledarna i tidningen.       Tidningen skall ju också spegla förbundets inställning till och ställningstagande i samhällsdebatten och i alkohol- och drogpolitiska frågor.                     
 Mitt arbete som redaktör har givetvis också givit mig möjligheter att i större utsträckning än andra komma i kontakt med Sällskap och enskilda medlemmar runt om i landet, något som tillfört mig många nya erfarenheter, som jag förhoppningsvis också lärt mig mycket av.           
 Min företrädare sa en gång:  
“att vara ansvarig för och att göra en tidning för en ideell organisation, är ett sätt att leva”.
 I det kan jag bara instämma. 
 Det är något man måste tycka om, tycka är roligt.             
 Jag lever i stor utsträckning för och med Vi Länkar, därför att jag tycker om arbetet med tidningen.      
Men trots detta ¨går inte allt på räls".                                                                                   
 Ibland tryter underlagen och visst kan det någon gång också kännas litet motigt (fast inte ofta), men det har alltid ordnat sig.    
 Tidningen fylls och kommer ut.                  
 Sedan 2016, har jag en ny samarbetspartner på tryckeriets prepressavdelning, Veronica Larsson, sedan Gunilla pensionerat sig.
 Vi har också hittat mycket bra former för arbetet.              
 Till sist vill jag framföra ett tack till alla de som medverkat i tidningen under de tjugofem år som gått.
 Fortsätt med det och vi skall göra en bra tidning tillsammans.

Ingemar Rosén
Redaktör

 

 
Årsmöte med Halmstadslänkarna
 Den 31 mars höll Sällskapet Länkarna i Halmstad sitt årsmöte.
 Det blev en bra uppslutning
 Alla årsmöteshandlingar var väl förberedda, varför mötet kunde genomföras på ett smidigt och bra sätt.
 Mötet inleddes med en parentation och därefter följde de sedvanliga årsmötespunkterna.
Verksamhets- och ekonomiska berättelser föredrogs och godkändes, varför den avgående styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet

 Ny styrelse valdes och ser nu ut på följande sätt.
Ordförande: Hans-Åke Wilen
Sekreterare: Lars-Göran Johansson
Ledamöter: Kennet Wallberg och Lars Nilsson.
Ersättare: Krister Thoren
Kassören Ulf Lindell har 1 år kvar av sin mandattid.

Övriga poster som tillsattes var: 
revisor, distriktsombud och pressombud samt ansvariga för brandskydd, bil, trädgård och aktiviteter.
Det blev ett mycket bra möte och Sällskapet ser nu fram emot ett bra verksamhetsår 2022.
 

Jan Börjesson
Sällskapet Länkarna
Halmstad

Årsmöte med Mellersta Distriktet
 
Veckohelgen den 1-3 april höll Mellersta Distriktet sitt årsmöte på Gotland, närmare bestämt i Roma.
 Värdar var sällskapen i Slite och Visby.
 Ett bra årsmöte och  trevlig med 53 deltagare i goda Länkkamraters lag.
 På de här sidorna ser Ni några bilder från träffen.

 
 Håkan Helander
Sällskapet Länkarna
Borlänge

Gamla Hagalund - en samhällshistoria
 
 Det finns ett uttryck som säger: ”Vår historia är nyckeln till vår framtid”
 Och visst är det så. Det gäller för länkrörelsen men också för många andra organisationer och föreningar.
 Historien speglar också något annat mycket viktigt! Man får aldrig glömma var man kommer ifrån.
 I Solna finns en förening med namnet ”Gamla Hagalunds Vänner”, nedan kallad GHV. .
 Föreningens syfte är att värna gamla Hagalunds minne och ge gamla hagalun-dare och andra intresserade möjlighet att träffas under avspända former några gånger om året.
 Föreningen har funnits sedan 1995, men var vilande 1997 - 2000.
 Man  gjorde en nystart 2001 och därefter har föreningens medlemsantal vuxit kraftigt. 
 I närheten av Solnasällskapet finns flera andra föreningar bl.a. bostadsrättsföreningar som flera gånger om året håller sina möten i Sällskapets lokaler.
 Genom en av dessa föreningar har vi kommit i kontakt med Ralph Kjulin som också är medlem i ”Gamla Hagalunds Vänner”.
Ralph har alltid talat mycket om GHV och väckt våra medlemmars intresse för föreningen och dess verksamhet.
 Mot den bakgrunden fick ett antal Solnalänkar möjlighet att besöka GHV i deras lokaler på Banvaktsgatan 18 i Solna.
 I lokalerna finns mängder av foton från ett svunnet Hagalund, tavlor av konstnären Erik ”Kulan” Wennberg och inte minst en modell i skala 1:200 av Gamla Hagalund gjord av modellbyggaren Kent Fernström.
 Då vi var där fick vi se, inte bara en modell av Gamla Hagalund utan också en av gamla Klarakvarteren i Stockholm. Den senare kommer att vara utställd för allmänheten i föreningens lokaler  med start under våren 2022.
 Kent har också en modell av Hagalund i mitten av 1930-talet utställd på  Solna hembygdsmuseum på Charlottenburgs gård i Solna.
 För oss Solnalänkar som deltog i ”träffen” med GHV  blev dagen en verklig upplevelse.
Tack för att vi fick komma och ta del av ett stycke intressant historia
 

Ingemar Rosén
Sällskapet Länkarna 
Solna

BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN GAMLA HAGALUND

BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN "GAMLA KLARAKVARTEREN"

Södra Distriktets årsmöte
  Söndagen den 27 mars samlades vi i Helsingborg för Årsmötet.  
 Styrelsen hade samlats innan mötet för att se till så att alla Årsmöteshandlingar var i ordning.
 Vi var en 18-20 deltagare på mötet men tyvärr bara från två Sällskap, Ystad och Helsingborg (vi hade telefonkontakt med Bodekull från Karlshamn), bara att hoppas att de andra Sällskapen hörsammar nästa kallelse till möte och dyker upp då.       
 Mötet genomfördes på ett bra sätt där den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för Verksamhetsåret -21.
 Efter den biten var det dags för valen och efter dem ser Södra Distriktets styrelse ut så här.

Ordförande: Ulf Olsson Helsingborg (1 år kvar av sin mandattid)
Kassör: Rolf Nilsson Helsingborg Nyval på 2 år
Sekreterare: Wivianne Hult Åberg ( 1 år kvar av sin mandattid)
Styrelseledamöter: Ywonne Trejling Helsingborg, Raimo Olsèn Ystad och Johan Olofsson Bodekull alla omval på 1 år.                  
 Ledamotsplatserna för Trelleborg och Kävlinge är vakanta.
Revisorer: Dick Sundström och Bengt Johansson Helsingborg
Förbundsrepresentanter:
Ywonne Trejling och Ulf Olsson, Helsingborg.   

 Det kom även upp en del bra frågor och diskussioner inför Verksamhetsår 2022, vi hoppas ju på bra uppslutning från Sällskapen och ser fram emot ett spännande och givande år för Södra Distriktet.
 Därefter tackade Ordförande för ett bra och väl genomfört möte.             
 Efter mötet serverades en god Smörgåstårta och därefter blev det lite minglande och sen lämnade deltagarna Länkvillan lite efterhand nöjda med dagen vad de sa i alla fall.          
Text:
Ulf Olsson
Foto ..
Ywonne Tejling
Sällskapet Länkarna, 
Helsingborg

Årsfest hos Helsingborgslänkarna
 I år hölls årsfesten i Länklokalen och det blev en riktigt bra tillställning med god mat, spontan underhållning, utmärkelser och en allmänt trevlig och glad stämning under kvällen. 
 När vår ordförande hade hälsat oss välkomna började vi med förrätten varmrökt lax, räckor, ägg och rom på gott bröd. 
Efter det var det dags för varmrätten en marinerad fläskfilé med en kryddig god sås, helstekta småpotatis, mix av bacon/lök/svamp, pumpapuré och en god sallad och tre rätters menyn avslutades med en mycket god dessert, hallonsorbet med kaksmulor och hallon på toppen. Allt riktigt, riktigt gott och som vi verkligen gjorde rättvisa med följd att vi blev rejält mätta och nöjda.  

 Efter lite mingel och kaffe för de som ville ha det, så var det dags för ordföranden att hålla i en högtidsstund då det var dags att dela ut ett antal utmärkelser för olika lång tids nykterhet/drogfrihet.

 Det blev också sålt en del lotter men innan vi hade dragning på lotteriet fick vi ett spontant uppträdande av vår förra ordförande Fredrik som sjöng och spelade gitarr, ett par Kal P. Dal- och Bruce Springsteens-låtar. Bra blev det och med stor inlevelse som alltid när Fredrik gör något. Mycket uppskattat.
 När dragningen på lotteriet var avklarad och priserna utdelade passade vi också på att tacka Bosse(Kocken) och Jannes som hade lagt ner ett jättejobb på att ordna allt så att vi kunde ha en sådan här fest som blev så bra, allt från inköp, dukning, servering och kanske speciellt matlagningen. Bosse är ju i och för sig Kock, men ändå att få till all den goda maten i vårt lilla kök och till mycket rimliga kostnader det är bra jobbat.
 Årsfesten blev en mycket bra och uppskattad kväll i Länkvillan. Hade vi kunnat inse att man kunde ha så skoj utan sprit hade vi inte behövt vara kvar i missbruket så länge, men å andra sidan är vi oerhört glada för den nykterhet/drogfrihet vi har i dag tack vare Länkarna.

 
Text: Ulf Olsson
Foto: Jan Söderberg
Sällskapet Länkarna
Helsingborg

 
                                                                                                                            

Påsk hos Piteålänkarna
  Långfredag har Sällskapet Länkarna i Piteå besökt Jävre-bodarnas Fiskecamp i massor år - det har blivit tradition. 
 Antalet deltagare har varierat, mycket beroende på väder och vind, men dit har vi alltid varit. 
 Vid sämre väder har vi suttit i lappkåtan, kostar inget, annars har vi sökt en grill-plats där det varit bra. Det finns många grillplatser att välja på. 
 Den som vill går och fiskar och får då betala för den fisk man får upp.
 Ture Isaksson, vår ordförande, kallar det att fiska i badkaret, för det är en instängd vik som man släpper fisk i som är odlad i en ”kasse” ute till havs. 
 Men någon garanti att man får fisk är det inte. När vi gick ut och kollade läget, såg vi ingen som fått fisk, men som på en signal, drog man upp fisk ur nästan alla borrade hål. 
 Undra om fisken har någon matklocka som Skalman i Bamse?
 Vi grillade hamburgare och korv, drack kaffe och njöt i det soliga vädret. Några av oss gick till fiket och åt världens godaste frasvåfflor med grädde och hjortronsylt och drack kaffe, 50 kr. 
 Våfflorna är så goda, att det finns de som kommer dit enbart för dem.
 Vill man inte sitta i solen så kan man gå till muséet som också finns där eller restaurangen som serverar mat på takspån istället förpå tallrik. d v s på tunna träskivor som man lade tak av förr. 
 Denna dag var det ingen av oss som kollade, så vi vet inte om restaurangen hade öppet.
 Alla var nöjda när vi åkte hem på eftermiddagen och en del tog en tupplur, för man blir trött av att vara ute vid havet i flera timmar. 
Annandag påsk hade styrelsen beslutat att vi skulle bjuda på buffé.
 Vi hade en massa mat i frysen som vi fått skänkt från företag, så det var bara ta av prinskorven, viltköttbullarna, lax o s v. Det var inte mycket som behövde köpas in. 
 Ture brukar göra Tures (Janssons) frestelse som går åt som smör i solsken vid jul. Han har stekt köttfärs och satt i, men i övrigt som en vanlig Jansson. Den gjorde han även nu till påskbuffén. 
 Vi blev 16 personer som åt av den goda maten - gravad lax, sillar, kallskuret, ägg, röror, viltköttbullar, skinka, prinskorv o s v. 
 Vi avslutade den trevliga samvaron med glass och kaffe. Då hade vi skrattat och ätit oss mätta och haft en trevlig eftermiddag. 
 Resterna, som inte var många, skulle vi ha vid frukostmötet två dagar senare, onsdag. 

 
Monica Isaksson 
Sällskapet Länkarna
Piteå