RIKSFÖRBUNDETS KONGRESS 2021
 
 Sällskapen Länkarnas Riksförbund håller Kongress vart annat år, alltid udda år.
Följaktligen var det dags i år.
 Under många år har vi samlats på Park Inn Hotell i Solna och deltagarantalet har då legat kring 120 personer.
 Men - i år är allt inte som vanligt.
 Vi ska enligt stadgarna hålla kongress, så som sagts. Att skjuta upp den ett år skulle inte bli bra av flera orsaker så förbundsstyrelsen beslutade att årets kongress skulle hållas digitalt.
 Att ha 120 personer uppkopplade digitalt hade inte varit bra, så då beslutades att Sällskapen skulle representeras av 3 personer från varje distrikt och dessa i sin tur hade då lika många röster som antalet Sällskap inom respektive distrikt.
 Kongresshandlingar skickades ut till ut till samtliga Sällskap i stadgeföreskriven tid och man hade möjligheter att skriftligt eller via e-post yttra sig över de handlingar som skulle föreläggas kongressen.
(verksamhetsberättelser, ekonomiska berättelser, förslag till ny förbundsstyrelse etc.).
 Som plats där kongressen skulle hållas, valdes lokalerna hos Sällskapet Länkarna i Solna.
 Sällskapet har lämpliga lokaler, där man förutom det stora mötesrummet också kan använda flera andra rum och på så sätt kunde man samlas under iakttagande av de restriktioner som gäller.
 Bortsett från detta kan nämnas att alla som deltog var vaccinerade mot Covid-19.
 Förbundsstyrelsen samlades redan på fredagskvällen för att klargöra för kongressen och för att testa de digitala uppkopplingarna.
 Sällskap och medlemmar som önskade åhöra kongressen kopplades upp på en separat länk.
 I Solna var kongresslänken kopplad till en TV, så deltagarna slapp sitta med var sin dator för att delta.
 Kvällen avslutades med pytt i panna med tillbehör.
 Så var kongressdagen kommen.
 Deltagarna i Solna mötte upp redan kl. 09.00 för att ”finputsa” de sista åtgärderna innan kongressens öppnande.
 Härefter kopplades deltagarna från Sällskapen/Distrikten och åhörare upp via 2 skilda länkar.
 Så kunde kongressen ta sin början.
 Förbundsordförande Jan Börjesson hälsade alla deltagare såväl fysiskt som digitalt närvarande välkomna
 Upprop av deltagande distrikt och antal ombud företogs. Från varje distrikt deltog ombud som i sin tur representerade sammanlagt 28 Sällskap.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs, och till justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötesprotokollet valdes Johanna Löfgren och Ture Isaksson från Piteå.
 Enligt valberedningens förslag valdes Lars-Göran Johansson, Halmstad till kongressordförande och Ingemar Rosén, Solna till kongressekreterare. 
 Båda hade haft samma uppdrag de fem senaste Kongresserna.
 Så var det dags att föredra verksamhets- och ekonomiska berättelser för åren 2019 och 2020.   Berättelserna godkändes enhälligt av Kongressen.
 Den avgående styrelsen beviljades likaså enhälligt ansvarsfrihet för hela perioden.
 Så var det dags att välja ny förbundsstyrelse och andra funktionärer och Kongressen valde enhälligt enligt valberedningens förslag.

 Till förbundsordförande för en tid av 4 år valdes Bernt Thörnqvist, Västervik och till förbundssekreterare Monica Isaksson för samma tidsperiod.
 Till styrelseledamöter för en period av 2 år valdes Monica Åström, Sandviken, Håkan Helander, Borlänge och Wivianne Hult-Åberg, Ystad.
 Till Ersättare i förbundsstyrelsen valdes Johanna Löfgren, Piteå på 2 år.
 
 Till intern revisor valdes Hans Carlsson, Västervik och till extern revisor valdes Lars Lönnkvist, Revisionsknuten i Strängnäs, båda på 2 år.
 Kongressföranden Lars-Göran Johansson tackade nu för förtroendet att leda 2021 års Kongress.
 Därefter lämnade han ordförandeklubban till den nyvalde förbundsordförande Bernt Thörnqvist.
 Bernt i sin tur tackade Lars-Göran för hans utmärkta sätt att leda Kongressen.

  Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalande.
  Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor, men kan också behandla andra saker. 
 Vår nye förbundsordförande föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalande, vilket antogs enhälligt av Kongressen. 
 Uttalandet återfinns på annan plats på denna hemsida.
  Jan Börjesson och Lars-Göran Johansson som innehaft uppdragen som förbundsordförande respektive förbundssekreterare avtackades för sina insatser inom förbundsstyrelsen.                                      
 De har båda haft sina poster de senaste 12 åren.
  Förbundsordföranden höll nu det traditionsenliga avslutningstalet till Kongressen. 
 Därefter tackade Bernt alla deltagare för visat intresse och förklarade kongressen 2021 för avslutad.
 

Text:
Ingemar Rosén
Vi Länkar
Foto:
Peter von Rothstein
Solna

Vi Länkar får ny lauout

 
 Vi Länkar, Riksförbundets officiella organ har under årets lopp ändrat utseende några gånger.
 Från början kommer den från ett mycket ”blad” som gavs ut av dåvarande Mariedalslänkarna.
 Detta flyttades senare över till Riksförbundet som då började göra en ”riktig tidning” under namnet Vi Länkar.
Från början var tidningen tryckt helt i svart/vitt eller gråskala som det egentligen heter.
Framsidans utseende (layout) har skiftat genom åren.
 Det utseende som den haft till och med nummer 8-2021 kom med nr. 2-1989 1989.
 Tidningen var fortfarande i gråskala.
 Det första 4-färgsomslaget kom med nr. 6-1997.
 Under min länktid har vi haft flera redaktörer, bland vilka de senaste sedan mitten på 1980-talet kan nämnas Heinz Nickel, Karl Erik Jansson och min föregångare Sven-Erik Johansson.
Den sistnämnde förändrade tidningen till både utseende och innehåll på flera positiva sätt.
När jag sedan tog över 1997 sa jag att jag inte skulle göra några ändringar men några blev det ändå och som sagts kom också
omslaget i 4-färg.
Efter en del impulser från vår prepressavdelning beslutade vi att ändra litet i tidningens layout och resultatet ser Ni i  och med detta nummer.
 Viktigt är omslagssidan, då den ska locka till att öppna tidningen och ta del av innehållet.
I år har jag också varit redaktör för tidningen i 25 år så det kan kanske passa att då göra en förändring.
 

Ingemar Rosén
redaktör 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

25 år med Vi Länkar

 
 I maj 2022 blir det tjugofem (25) år sedan jag tillträdde som redaktör, för att sedan någon månad senare också ta över som ansvarig utgivare för Vi Länkar.                      
 Anledningen var matt min företrädare Sven-Erik Johansson, blev sjuk och jag skulle, som det hette ta över tills vidare helt på ideell basis.               
  Tidigare var det så att Förbundet alltid haft anställda, avlönade redaktörer och ansvariga utgivare och vi hade också särskilda redaktionslokaler, den senaste i Göteborg.       
 Detta “tills vidare”, blev för mig långvarigt eftersom det gäller ännu idag.                                                                                              
 Man kan kanske fråga sig varför och också varför det blev just jag som tog över sysslorna och ansvaret för vår tidning.                                          
 Skälen var kanske flera, men i första hand blev det så för att jag arbetade så nära vår dåvarande redaktör och följde honom i hans arbete och dessutom redan då medverkat med nära hundratalet olika inslag.
 När jag tog över, sa jag att det inte skulle innebära några större förändringar, men så blev det inte.        
 Förändringarna har dock enligt redaktionen och Förbundet och inte minst läsarna varit av positiv art.                         
 Redan nummer 6/1997 bytte utseende. Då kom det första numret som hade omslag i fyrfärgstryck.       
 Anledningen var att fotot till omslaget var sådant att “vårt dåvarande tryckeri”, bjöd på fyrfärgstrycket, utan att jag visste det förrän tidningen kom ut.                      
 Detta väckte stor positiv uppmärksamhet och uppskattning hos alla läsare, varför jag fick förbundsstyrelsens godkännande att fortsättningsvis göra tidningen med omslagssidan i färg               .
När jag började gjordes tidningen helt “för hand” d v s det var principen “klippa och klistra” som gällde. Det innebar en både drygt och omfattande arbete på redaktionen och tryckeriet.  Redaktionen ja. Ni skulle sett vårt köksbord, vid vilket jag ofta arbetade. 
 Så det såg ut! 
 Vill Du veta mera - fråga min fru. 
 Jag funderad över vad jag kunde göra och undersökte då vilka möjligheter som fanns för att förenkla och rationalisera arbetet.          
”Ett bra dataprogram, vore grejor”, tänkte jag och efter att ha sökt ett tag anskaffades ett enkelt sådant och i samråd med tryckeriet och där främst min närmaste medarbetare där, Gunilla Lindgren, började en ny era i arbetet.                 
 Tack vare datoriseringen vann vi inte bara tid, utan underlagen till tryckeriet blev bättre. 
 Texterna behövde inte längre skrivas om på tryckeriet, då textfiler kunde sändas med e-post. 
 Foton som sändes in kunde nu skannas in istället för som tidigare kopieras i kopieringsmaskin med allt vad det innebar av tidsödande arbete med förstoringar och förminskningar.              
 Idag använder vi, praktiskt taget, uteslutande, digitala bilder, som sänds till tryckeriet med de övriga underlagen.        
 Man kan nu kanske tycka att allt förenklats så till den grad att arbetet skulle bli mycket lätt.
 Nej så är det inte, nu finns i stället tid för att bearbeta alla underlag på ett bättre sätt, något som då tar sin tid i anspråk.                     
 Det första enkla desktop-programmet som användes, Pressworks, byttes senare till ett som heter PageMaker och numera arbetar jag med ett som heter Adobe InDesign ett program som f.ö. trängt undan flera andra och som nu används i allt större omfattning inom tryckeribranschen.              
 På tryckeriet använder man sig av InDesign efter att under många år haft ett annat program.                 
 Här har man också hela tiden använt sig av Mac-datorer. 
 Själv arbetade jag med PC, men sedan många år tillbaka använder också jag Mac-datorer i första hand beroende på att det utvecklats program för denna dator som bäst passar arbetet med en tidning eller trycksaker över huvud taget.  
 Min uppgift som redaktör och ansvarig utgivare gäller fortfarande tills vidare och det är ett arbete som jag gläds åt och tycker om, inte minst mot att jag och Förbundet fått många rosor för tidningen både vad avser layout och innehåll.                   
   Tidningen har också blivit “bredare”.        
 Med det menar jag att vi praktiskt taget alltid har inslag från hela Sverige, liksom många faktaartiklar, skrivna av läkare, forskare etc.
 2020/21 har det varit litet svårare p.g.a. den rådande pandemin.               
 Men - för att göra en bra tidning behövs  bra  medarbetare och - det har jag.                                        
 På tryckeriet är det många som i olika steg ”hjälper till att göra tidningen”.                    
 Jag skall inte redogöra för dessa nu. De har beskrivits i tidningen tidigare och kan kanske göras igen, vid ett annat tillfälle.               
 Min närmaste partner på tryckeriet har under alla år, fram till 2015,  varit Gunilla Lindgren och det var hon som gjorde den slutliga brytningen av tidningen och gjorde den klar för tryck.       
 Vi har hade ett mycket nära samarbete och jag vågar påstå att vi visste båda hur den andre tänkte och vad vi ville med vårt arbete.    
 Gunilla har givetvis under åren också lärt mig mycket, givit många tips och satt ”touch” på Vi Länkar.
 Hon lärde mig också att allt inte behöver vara ”så fyrkantigt”.
 Tryckeribranschen har också utvecklats under de här tjugofyra åren. Inte minst har maskinerna utvecklats.
 Utan att nämna någon nu, så finns det faktiskt de som man snart kan räkna till stående medarbetare som ständigt medverkar i tidningen.                 
 Omslagssidan är ju den som skall locka de som ser tidningen att ta upp den och att titta inuti den. 
,Jag lovar - det är inte helt lätt att hitta en bra omslagsbild. 
 Att gå ut och leta efter en, är nästan hopplöst.                   
 Men - vi har lyckats fånga många bra bilder under åren och det beror på att några av oss ständigt har kamerorna eller mobiltelefoner med bra kameror med oss - och så plötsligt finns motivet där. 
 Under flera år har John Allan Kvarnström bistått med många fina omslagsbilder. 
 Andra som hjälpt till med omslagsbilder är Peter von Rothstein och Terje Boqvist.        
 Vår förbundsordförande får ofta agera ”bollplank” då det gäller ledarna i tidningen.       Tidningen skall ju också spegla förbundets inställning till och ställningstagande i samhällsdebatten och i alkohol- och drogpolitiska frågor.                     
 Mitt arbete som redaktör har givetvis också givit mig möjligheter att i större utsträckning än andra komma i kontakt med Sällskap och enskilda medlemmar runt om i landet, något som tillfört mig många nya erfarenheter, som jag förhoppningsvis också lärt mig mycket av.           
 Min företrädare sa en gång:  
“att vara ansvarig för och att göra en tidning för en ideell organisation, är ett sätt att leva”.
 I det kan jag bara instämma. 
 Det är något man måste tycka om, tycka är roligt.             
 Jag lever i stor utsträckning för och med Vi Länkar, därför att jag tycker om arbetet med tidningen.      
Men trots detta ¨går inte allt på räls".                                                                                   
 Ibland tryter underlagen och visst kan det någon gång också kännas litet motigt (fast inte ofta), men det har alltid ordnat sig.    
 Tidningen fylls och kommer ut.                  
 Sedan 2016, har jag en ny samarbetspartner på tryckeriets prepressavdelning, Veronica Larsson, sedan Gunilla pensionerat sig.
 Vi har också hittat mycket bra former för arbetet.              
 Till sist vill jag framföra ett tack till alla de som medverkat i tidningen under de tjugofem år som gått.
 Fortsätt med det och vi skall göra en bra tidning tillsammans.

Ingemar Rosén
Redaktör

 

Ledare Nr 1-2022
Gårdsförsäljning - nu igen!
 Nu är frågan om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker åter på tapeten.
 Den 8 december 2021 presenterade gårdsförsäljningsutredningen (S 2020:15) sitt betänkande tillregeringen. Betänkandet innehåller förslag om att tillåta alkoholproducenter bedriva detaljhandel av alkoholdrycker i Sverige.
I regeringens kommittédirektiv angavs att gårdsförsäljning bara fick införas under två förutsättningar:
1) att Systembolagets monopol säkras.
2) att förslaget inte medför försämrad folkhälsa.
 Det finns flera sätt att se på det här med alkohol.
 Många tycker att det smakar bra med ett glas vin till en middag eller för att skåla i vid festliga tillfällen. Det är också OK, så länge man behärskar detta och inte skadar sig själv eller andra.
 Men det finns också en annan sida.
 Vi vet att alkohol också skadar och t o m dödar människor både direkt och indirekt.
 Vi behöver inte ens diskutera sådana fakta som att alkohol orsakar cancersjukdomar, orsakar dödsfall i trafiken, oftast förekommer i samband med våldsbrott och skapar ett missbruk/beroende som förstör familjer och umgänge med andra människor.  
 Vi vet att barn och anhöriga som inte själva brukar alkohol får uppväxt och liv förstörda p g a att de lever tillsamman med eller i nära relation till en beroende. 
 I Sverige har vi alltid haft en restriktiv alkoholpolitik med hänsynstagande till folkhälsan.
 Alkohol är inte en vara vilken som helst och där för har vi också bestämmelser om hur med får marknadsföras och säljas.
 I det första fallet finns det dock möjligheter arr kringgå bestämmelserna. Vi får inte ha alkoholreklam i TV, men där kan vi bara påverka svenska kanaler. Ser vi på de som sänds från utlandet får vi se hur mycket reklam som helst. I pauserna hinner de med att marknadsföra 6 - 8 olika vin- eller sprit.
 När det gäller Systembolaget, har jag i mitt yrkesverksamma liv från kollegor ute i Europa erfarit att det finns inget företag som kan erbjuda ett så omfattande sortiment som just Systembolaget. Och - det må vara OK så länge det säljs under de regler som nu gäller.
 Så kommer det ofta använda ordet ”solidaritet” in i bilden.
 Man talar om att det skulle gynna landsbygden om gårdsförsäljningen skulle bli verklighet är inte sant.
 Nej, problemet uppstår verkligen om Systembolaget faller och alkohol kommer att kunna säljas fritt.
 Den typen av solidaritet behöver vi inte!
 Däremot den som värnar om folkhälsan, vill minska våldet i samhället, värna om barn och unga som drabbas av alkoholens negativa verkningar.
 Länkarnas Riksförbund har alltid stått upp för den restriktiva alkoholpolitik som präglat Sverige och vi kommer fortsatt att stödja en sådan politik.
 

I.R

Julbord i Sandviken
 
  Vi hade julmat i länklokalen den 18 december.
  Vi var 12 som åt tillsammans och tre som hämtade jultallrik för att äta hemma.
 Vi hade desinficeringsmedel för händerna och munskydd på när vi stod vid bordet med all mat.
 Det blev en trevlig eftermiddag med fin gemenskap. 
 Vi fick dessutom en ny medlem som skrev in sig efter att ha gått hos oss regelbundet i tre veckor. 
 
Monica Åström
Sällskapet Länkarna
Sandviken

Julmarknad på Hönö Sommarhem
  Vi hade julmarknad första advent 27-28 nov.
 Vi hade inte hand om bordsbokningen, det skötte Hönö klova företagarförening.
Några av de som deltog var Hönö hembygdsförening och Rädda barnen som föreningar, resten var till mestadels hantverkare och konstnärer här från öarna.
 En sommargäst hade bakat jättegoda kakor som fick rykande åtgång.
 Båten som går mellan Stenpiren och Klova under sommaren kom några extra turer med besökare från stan.
 På lördagen var det tidvis så fullt i salen att det var svårt att komma fram.
 Söndagen var lite lugnare men sammanlagt var det nog några tusen besökare, varav flera Öbor som aldrig varit inne hos oss tidigare. D.et var extra kul.
 Marknaden blev i vårt tycke en succé.
 Vi som ”jobbade” hade jättetrevligt trots att det var litet kyligt på mornarna.
 På söndagen när allt var över var vi flera som gärna hade stannat lite längre
 Förhoppningsvis hålls det en marknad igen till våren där vi kan vara med.Allan Möller
Sällskapet Länkarna av 1948
Göteborg

 "Julfest" hos Handenlänkarna
  Sällskapen Länkarna i Handen och Solna har under åren haft nära kontakter med varandra och umgåtts under trevliga former.
 Vi i Solna glömmer aldrig Handenlänkarnas härliga höstgrytor och många medlemmar från båda Sällskapen trivs tillsamman under de biljardtävlingar som förevarit i Solna.
 Så den 11 december bjöd kamraterna i Handen in oss till att avnjuta julbord tillsammans med dem.
 Och vi må säga, det var ett bord där absolut inget saknades.
 Alla lät sig väl smaka.
 Ett hjärtligt tack till kamraterna i Handen.
 Nu ser vi fram emot att träffas igen, under ett förhoppnings år utan restriktioner av olika slag,
 

Text, foto:
Ingemar Rosén
Sällskapet Länkarna
Solna

Julbord hos Borlängelänkarna
 
 Lördagen den 27 november var vi Borlängelänkar till Hotell Insjön och avnjöt ett julbord med mycket julmat som smakade utmärkt.
 

Håkan Helander
Sällskapet Länkarna
Borlänge

Julfirande i Solnasällskapet
 
 Under många år har Solnalänkarna haft ”Öppet Hus” under juldagarna, då allmänheten bjudits in till att delta i gemenskapen.
 De som då kommit har snarare varit människor som inte haft någonstans att ta vägen - ingen att fira jul tillsammans med.
 Det har varit fantastiskt att se tacksamheten hos de som deltagit.
 Vi har haft möjlighet att ordna detta med ekonomiska bidrag från Solna Stad och föreningen St. Martin d v s den församling vi tillhör.
 Tyvärr har det, p g a pandemin, inte varit möjligt att ha detta ”Öppna Hus”.
 Dock träffades medlemmar på julafton och juldagen för att avnjuta ett julbord tillsammans.
 På dessa sidor några bilder från arrangemanget,

 
Text:
Ingemar Rosén
Bild:
Ove Boqvist

Julafton hos Länkarna i Helsingborg
  Traditionsenligt samlades vi på förmiddagen i Länkvillan för att inleda Julaftonsfirandet med julkaffe/läsk, kakor, julsånger och en härlig gemenskap. 
 Det här är en aktivitet som alltid har samlat mycket folk på lokalen. 2020 blev det ju inget Julaftonsfirande här och i år blev vi litet mindre deltagare än vanligt, men vi blev ca:25 och det är OK när det är som det är.             
 Den utsatta starttiden var kl.10, men många kom tidigare till den fint juldukade lokalen något som Janne hade fixat till.
 Redan från början var det en glad uppslupen stämning, mycket prat och skratt.         
 När   vi  kände oss mogna var det dags att sjunga ett antal julsånger.   
 Efter sångerna och lite mer pratande då man naturligtvis också passade på att önska varandra en god jul.              
 Så började folk att droppa av för att ge sig iväg till fortsatt julfirande efter en i allas tycke bra start på julafton.     
 
Text och bild:
Ulf Olsson
Sällskapet Länkarna
Helsingborg

Piteålänkarnas Öppen Jul
 
 Vid möte i september beslutades att man skulle försöka ha Öppen Jul som vanligt. 
 Öppen Jul är Länkarnas alternativa jul för den som vill komma och fira jul med andra. Det enda krav man har är att man är nykter och drogfri och Covid 19-symtomfri och i år gärna vaccinerad.
 Här bjuder man på julbord och underhållning och säljer lotter för att deltagarna på det sättet får möjlighet att ”göra rätt för sig”.
 Allt verkade ju bra och man trodde att man förmodligen kunde göra som vanligt - bjuda på julbord och underhållning och sälja lotter på vinster som vi tiggt. 
 Medlemmarna var medvetna om att ordförande låg på operationsbordet och skulle få nya kranskärl runt hjärtat, så han kunde inte ställa upp som huvudansvarig detta år. 
 Men det fanns andra som kunde ta huvudansvaret. 
 Tiggarbrev till företag och organisationer skickades ut i slutat av oktober och i november började man tigga vinster. Man beslutade att inte ha öppet julafton detta år men ha öppet juldagen och annandagen - de dagar då det brukar vara mest folk, 100-120 per dag. 
 Folk som ställde upp och jobbade hade man fått och även extra folk, ifall någon skulle bli sjuk eller annars falla från.
  Underhållningen var klar. Julmaten beställdes från en cateringfirma en månad före. Då får vi allt uppskuret på fat och det är enkelt att ställa fram och enkelt att värma det som ska värmas. Allt verkade frid och fröjd. 
 Så kom Omicron smygande och det var spännande om det skulle bli restriktioner. 
 Möten och telefonsamtal med oro men man bestämde att man inte skulle släppa inte in mer än 100 personer, så kunde man ju klara att hålla restriktionerna. 
 Samma dag annonsering var i tidningen, ringde uthyraren, Svenska Kyrkan, kl. 8 på morgonen och säger att vi får inte ta in mer än 50 personer. 
 Tur nog var Piteå-Tidningen snäll och satte in annonsen en dag till gratis, där man skrev att vi bara fick ta emot 50 personer.
 Men - man var beredd på att lämna ut matpaket till ev. gäster som inte fick plats. 
 Så juldagen och annandag jul hade man öppen jul och folk kom. 
 Personal räknade de som kom och bjöd på glögg och handsprit vid entrén. 
 Underhållningen, Mikael, Lotta, Adina Lifvakt samt Jennie Eriksson fick mycket beröm. Bra, omväxlande och från egna låtar till julsånger, popmusik och rock. 
 Folk åt av julbordet och köpte lotter och vann fina priser. 
 När julbordet skulle dukas av, ställdes folioformar fram så att folk kunde ta med sig rester hem. 
 Det var ju beställt julbord till betydligt fler än som kom, så mat fanns det gott om. Annan dag jul var det en repris med underhållning, julbord och lotteri. 
 lSå efter några timmar gick nöjda deltagare hem och personalen städade undan och körde en del överbliven mat till Länklokalen tvärs över gatan.
 Den överblivna maten festade 13 medlemmar på i länklokalen trettondagsafton med trevlig samvaro och tävlingar.
 

Text, foto:
Monica Isaksson
Sällskapet Länkarna
Piteå