EMNA handlar om:
 
De hundratusentals europeiska medborgare vars liv bekräftar att ömsesidig hjälp verkligen fungerar.

Människorna som har överlevt lidandet och de svåra skadorna och deras liv genom beroende av alkohol (ochandra substanser).
 
Ömsesidig hjälp.
 
Den vänskap, solidaritet och kärlek som vi finner i våra klubbar och föreningar, på våra möten och i våra familjer.
 
Förändring - om att leva på ett nytt sätt.
 
Hjälp för alla som vill främja återhämtning från beroende och minska alkoholrelaterade skador.
 
Det europeiska nätverket av grupper som stödjer återhämtning.
Samarbete med professionella och akademiker för att minska alkoholrelaterade skador.
 
Att komplettera och stärka arbetet i andra organisationer som främjar policyer för alkoholrelaterad skademinskning.
 

EMNA handlar om riktiga människor och verkliga liv!

 
 

Nätverkets mål är:

Att främja ömsesidiga hjälp-grupps- och gemenskaps-programmen somär en viktig del av verksamheten, som gör det möjligt för personer med alkoholrelaterade problem att övervinna beroendet, att återhämta sig, att återintegreras i sina familjer och samhället, och att förhindra återfall.


Att främja en mångfald av effektiva metoder inom ömsesidig hjälpstrategi och gemenskapsprogram som erkänner och värderar olika yrkesmässiga, kulturella och andliga traditioner och prioriteringar i Europa.

Att ge en röst till människor som drabbats av skada till följd av alkoholrelaterade problem.

Att utbyta och sprida bästa praxis om:
Metoder
Organisation
Samarbete med professionella  behandlare och folkhälsomyndigheter
Vikten av valfrihet, individualitet och mångfald vad avser behandling
Utvärdering

Att stärka den roll som frivilliga självhjälpsorganisationer har:
1.  som en värdefull resurs och ett komplement till professionell behandling,
2.  som en del av en övergripande strategi för alkoholrelaterade problem

Att främja en dialog med branschen, hälsovårdstjänstemän, myndigheter och den akademiska världen.

Att i frågor av betydelse för dessa mål utarbeta gemensamma ståndpunkter på EU-nivå.

Att öka medvetenheten om ömsesidig hjälp-strategi och EU-program i medlemsstaterna i Europeiska unionen.

 Eurocare (The European Alcohol Policy Alliance) är ett nätverk av ett 50-tal frivilliga och icke-statliga organisationer som arbetar med att förebygga och minska alkoholrelaterade skador över hela Europa. Dess uppdrag är att förespråka förebyggande av alkoholrelaterade skador i Europa genom effektiv evidensbaserad politik.
 Eurocare grundades 1990. Från att vara 9 medlemsorganisationer 1990, omfattar det nu ett 50-tal organisationer.
EMNA är medlem i eurocare.
 Eurocare som har ett sekretariat i Bryssel, är demokratiskt uppbyggt och styrs av en generalförsamling.
Eurocare-organisationer är involverade i:
Forskning och opinionsbildning
• Tillhandahållande av arbetsplats- och skolbaserade program
• Tillhandahållande av rådgivningstjänster
• Tillhandahållande av information till allmänheten
• Bostadsstöd för problemdrinkare
Eurocare är medlem i Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) och European Public Health Alliance (EPHA).
http://www.eurocare.org/