Välkommen 
till

Sällskapen Länkarnas Riksförbund


 Sällskapen Länkarna bildades den 30 januari 1945, men den första Kongressen hölls i Västerås först den 14 juli 1957.

 1958 hölls åter en Kongress, den här gången i Göteborg. Vid denna kom frågan om bildandet av ett Riksförbund upp, en fråga som varit aktuell sedan 1953.

 Frågan om bildandet av ett Riksförbund fick emellertid inget gehör vid Kongressen i Göteborg, men de Sällskap som var för ett Förbund samlades åter i Stockholm den 14 -15 juni 1958.
 Man beslutsde då stt åter samlas på Sundbyholms slott i Eskilstura  i september och här  bildades då Sällskapen Länkarnas Riksförbund och den första Rikförbundsstyrelsen utsågs.

Grundpelarna i verksamheten bygger på idéprogrammet “De Sju Punkterna” och på de stadgar som antogs 1957, vilka dock med hänsyn till bl. a. anpassning i tiden och för förtydligande reviderats under årens lopp. Allt för att få en bra fungerande verksamhet.

Förbundet är huvudorganisation för anslutna Sällskap i Sverige. Anslutningen är kostnadsfri.

Länkarnas Riksförbund är inte bara en accepterad, utan också en respekterad organisation. Vi har blivit en organisation och samhällsresurs att räkna med och att ta hänsyn till


Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Blomgatan 28
169 60 Solna
Tel. 0708 - 776 589
E-posr: rikslankarna@gmail.com

Ingemar Rosén förbundskassör

Ingemar Rosén har idag 9:e september lämnat oss. Han somnade stilla in i närvaro av sin hustru Sonja på Långbro sjukhus efter en tids sjukdom.
Vila i frid Ingemar

Riksförbundets kongress 2023

 Länkarnas Riksförbund håller ordinarie Kongress vartannat år och då varje udda år. 
 Fram till 2006 hade vi också s.k. mellanårsträffar, men de togs bort av bl.a. ekonomiska skäl. 
 Den information som gavs genom dessa träffar delges nu Sällskap och medlemmar på annat sätt. 
 Ett 80-tal medlemmar och ombud från 15 Sällskap hade kommit till Solna och kongressen.  Det visar att Kongressen och vår verksamhet  intresserar medlemmarna.
 Kongresserna hålls alltid i maj månad i år den 12 - 13 maj.  De flesta deltagare och ombud kom till Solna redan på fredagen för att deltaga i det uppladdnings-möte som hölls på fredagskvällen, många behövde fredagen också som resdag speciellt de långväga medlemmarna. 
 Att kongressen förläggs till Stockholmsområdet beror på att de flesta har bra kommunikationer med Stockholm. Riksförbundet tillämpar också s.k. resekostnadsfördelning, vilket innebär att resekostnaden blir lika för alla ombud, oavsett om de har långa eller korta resvägar.
Vill man shoppa, finns alla möjligheter i Solna centrum där hotell Park Inn ligger eller ta en promenad till det Mall of Scandinavia i Arenastaden intill Friends Arena. Där kan nästan allt köpas. 
 Lördagen den 13 maj 2023 kl. 11.00 var det så dags för Kongressen. 
 Ordförande Bernt Thörnvist hälsade alla varmt välkomna, sittningen var ombud längst fram,  övriga litet längre bak i konferenssalen. 
 Inbjudna gäster som kommit var Heinz-Josef Janssen från vår systerorganisation i Tyskland och medlemmar från De Fria sällskapen Länkarna i Malmö och Karlstad. 
 Som inledning på Kongressen sjöngs Länkarnas Marschsång unisont, med förinspelad musik.
 Ingemar Rosén föredrog en Parentation över medlemmar som gått ur tiden under kongressperioden. 
 Bernt Thörnqvist utlyste därefter en tyst minut för dessa
 Därefter höll Heinz-Josef Janssen ett hälsningsanförande vilket han inledde på svenska.
Sedan fortsatte han på tyska och Ingemar Rosén översatte till svenska. Heinz tackde för inbjudan och talade sedan kort om samverkan mellan våra organisationer sedan mer än 30 år.
Talet avslutades med att han överlämnade Kreuzbunds hedersmedalj i guld till Riksförbundet, som mottogs av vår förbundsordförande Bernt Thörnqvist.
 Ingemar Rosén som varit med om samarbetet under alla dessa år fick motta Kreuzbunds hedersnål i guld.
Sedan företogs upprop av närvarande sällskap och ombud. Vi var 15 sällskap representerade och 35 ombud närvarande, vilket får anses som mycket bra. Därutöver deltog ca. 50 andra medlemmar och andra intresserade Länkar, något som visar att Kongressen och Rikslänkarnas verksamhet verkligen intresserar medlemmarna.
 Fråga om Kongressens behörighet ställdes, föredragningslistan föredrogs, och till justeringsmän tillika rösträknare valdes  Mokhtar Abdi och Hasse Björk båda från Sällskapet Länkarna av 2016 i Göteborg.
 Enligt valberedningens förslag valdes Jan Börjesson, Halmstad till kongressordförande och Ingemar Rosén, Solna till kongressekreterare.                      
 Ingemar Rosén berättade om resefördelningen inför Kongressen och hur den ska gå till. Alla sällskap betalar lika mycket för sina ombud, blankett fanns att fylla i och skicka in till Riksförbudet senast den 27  juni från varje sällskap.
 Verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning  för 2021 och 2022 hade skickats ut till Sällskapen i förväg för ställningstagande. 
 Dessa godkändes enhälligt av kongressen.
 Vidare föredrogs revisionsberättelserna för åren 2021 och 2022. Den senare av förbundets utomstående auktoriserade revisor Stefan Adebahr.
 Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för hela perioden 2021 - 2022.
  Motion från Peter von Rothstein gällande uppdatering och anpassning av Sjupunkts-programmet och skrivelser från förbundsstyrelsen angående ändring av stadgar för anslutna sällskap §§13 och 18 föredrogs. Allt tillstyrktes av en enhällig kongress och ändringarna gäller f.o.m. kongressdagen.
 Vid alla Kongresser gör Riksförbundet ett uttalande.
  Det handlar oftast om situationen på missbruksområdet, alkoholpolitiska eller ekonomiska frågor, men kan också behandla andra saker. Förbundsordföranden föredrog förbundsstyrelsens förslag till årets uttalande, vilket antogs enhälligt av Kongressen. 
 Uttalandet återfinns  på denna hemsida.
 Så var det dags att välja ny förbundsstyrelse och Kongressen valde enhälligt enligt valberedningens förslag.
 Förbundsordföranden och förbundssekreteraren har 2 år kvar av sina mandatperioder.
 Till förbundskassör valdes Ingemar Rosen, Solna för en tid av 4 år.
Till Styrelseledamöter för en period av 2 år valdes Monica Åström, Sandviken, Cecilia Nyström, Halmstad och Wivianne Hult-Åberg, Ystad. 
Till ersättare i förbundsstyrelsen valdes Hasse Björk, Göteborg av 2016 på 2 år.
 Till intern revisor valdes Hans Carlsson, Västervik med Jan Börjesson, Halmstad som ersättare. Till extern auktoriserad revisor valdes Stefan Adebahr, Maneki , Bromma med Kristoffer Fristedt från samma företag som ersättare.  Revisorer med ersättare valdes för 2 år.
 Kongressekreteraren föredrog de olika distriktens ledamöter till förbundet. 
  Dessa ska arbeta på ”hemmaplan” inom distriktet och kallas bara till förbundsstyrelsemöte om särskilda skäl föreligger.
Jan Börjesson tackade nu för förtroendet han fått att leda kongressen och överlämnade ordförandeklubban och ordet till förbundsordförande Bernt Thörnqvist.
Bernt i sin tur tackade Jan för hans utmärkta sätt att leda kongressen.
 Håkan Helander och Johanna Löfgren avtackades för sina insatser inom förbundsstyrelsen under den gångna kongressperioden. 
 Förbundsordföranden höll sedan det traditionsenliga avslutstalet till Kongressen. 
 Därefter tackade han de deltagande ombuden och övriga närvarande för en väl genomförd Kongress och förklarade den för avslutad.
 Bernt påminde om kvällens kongressbuffé och hälsade alla välkomna till denna.
 Därefter företogs fotografering av den nya styrelsen.
 Under eftermiddagen hölls en mycket intressant föreläsning om cannabis av Sara Heine från Narkotikapolitiskt Center.
Föreläsningen fick mycket stor uppskattning.
 
Text: 
Ingemar Rosén
Vi Länkar
Foto: 
Peter von Rothstein
Johanna Norén
Solna
  

Kongressdeltagare


 

Heinz-Josef Janssen från vår tyska systerorganisation hälsningstalar


 

Kongresspresidiet, ordförande Jan Börjesson, Halmstad och sekreterare Ingemar Rosén, Solna


Heinz-Josef Janssen (t.h.)  överlämnar Kreuzbunds hedersmedalj i guld till rikförbundet, som tack för många års samarbete.
Mottagare förbundsordförande Bernt Thörnqvist (t.v.)

 


 


Sara Heine
från Narkotiskapolitiskt Center höll på eftermiddagen ett mycket intressant föredrag om Cannabis

Riksförbundets styrelse 2023

Från vänster:
Hasse Björk, ersättare, Cecilia Nyström, ord. ledamot, Ingemar Rosén, förbundskassör, Bernt Thörnqvist, förbundsordförande, Monica Isaksson, förbundssekreterare, Monica Åström, ord. ledamot. Ej närvarande, Wivianne Huly-Åberg, ord.ledamot.