Målen är:

Att främja ömsesidiga hjälp-grupps- och gemenskaps-programmen somär en viktig del av verksamheten, som gör det möjligt för personer med alkoholrelaterade problem att övervinna beroendet, att återhämta sig, att återintegreras i sina familjer och samhället, och att förhindra återfall.


Att främja en mångfald av effektiva metoder inom ömsesidig hjälpstrategi och gemenskapsprogram som erkänner och värderar olika yrkesmässiga, kulturella och andliga traditioner och prioriteringar i Europa.

Att ge en röst till människor som drabbats av skada till följd av alkoholrelaterade problem.

Att utbyta och sprida bästa praxis om:
Metoder
Organisation
Samarbete med ett professionella  behandlare och folkhälsomyndigheterna
Vikten av valfrihet, individualitet och mångfald vad avser behandling
Utvärdering

Att stärka den roll som frivilliga självhjälpsorganisationer har:
1.  som en värdefull resurs och ett komplement till professionell behandling,
2.  som en del av en övergripande strategi för alkoholrelaterade problem

Att främja en dialog med branschen, hälsovårdstjänstemän, myndigheter och den akademiska världen.

Att i frågor av betydelse för dessa mål utarbeta gemensamma ståndpunkter på EU-nivå.

Att öka medvetenheten om ömsesidig hjälp-strategi och EU-program i medlemsstaterna i Europeiska unionen.