Förbundsstadgar
för Sällskapen Länkarnas Riksförbund antagna vid Kongressen 1989 
och reviderade vid Kongresserna 2001, 2007, 2017 och 2019
 

ÄNDAMÅL
§ 1.

Länkarnas Riksförbund är huvudorganisation för anslutna Länksällskap iSverige.
Förbundets högsta organ är Kongressen.
Medlemmar iFörbundet är Sällskap. Dessa är regionalt sammanslutna idistrikt.
Förbundsstyrelsen, utövar under kongressperioden den centrala ledningen av de anslutna Sällskapen samt tillvaratar deras gemensamma intressen.
Förbundsexpeditionen skall vara placerad i Stockholm.
Förbundet har till uppgift:
-      Att verka för gott samarbete, gott kamratskap och god samman- hållning i och mellan Sällskapen och mellan Sällskap och distrikt.
-      Att om så erfordras medla och försöka bilägga tvister och stridig- heteromsådanauppståriochmel- lan Sällskap eller mellan Sällskap och distrikt.
-      Att verka för att Sällskapens verksamhet bedrivs efter enhetliga linjer samt vara ett rådgivande organ för Sällskapen.
-      Att ingripa mot Sällskap vars verksamhet uppenbart strider mot FörbundetsstadgarförSällskapen, Förbundsstadgarna eller mot av Kongress eller Förbundsstyrelse fattade beslut eller på annat sätt skadar vårideologi.
-      Att verka för bildande av nya Sällskapsamtattpåalltsättstödja och hjälpa dem till dess de funnit fasta former för sinverksamhet.
-      Att bedriva upplysningsverksamhet baserad på idéprogrammet de Sju Punkterna, vår egen erfa- renhet samt sprida kunskap om drogers skadeverkningar.
-      Att medverka vid informations- och upplysningsmöten i frågor som berör Länkrörelsen.
-      Att påverka stat, landsting, kommuner och andramyndigheter i frågor som är av intresse förFörbundet.

 
 KONGRESSEN
§ 2.

Kongressen är Förbundets högsta beslutande instans.
Kongressperioden omfattar tvåår.
Ordinarie kongresssammanträder på tid och plats som bestäms av arbetsutskottet.
Varje Sällskap äger rätt att utse tre kongressombud. FörKongressombuden tillämpas resekostnads- fördelning.
Traktamenten och eventuell annan ersättning betalas av respektive Sällskap.
Kostnader för Förbundsstyrelsens ledamöter samt för andra, enskilda personer som av Förbunds- styrelsen kallas att närvara vid Kongressen, betalas av Förbundet. Extra Kongress ska inkallas om minst två tredjedelar av Förbundsstyrelsens ledamöter ellerminst två tredjedelar avSällskapen såbegär.
Extra Kongress får endast behandla den eller de frågor somföranlett dess inkallande.
 

§ 3.

Motion till Kongressen kan väckas av Sällskap eller av enskild medlem.
Motion ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före Kongressens öppnande.
Förbundsstyrelsen har att avge utlåtande över varje motion. Såväl motion som utlåtande ska tillstäl- lasdistrikten och Sällskapen senast fem veckor före Kongressens öppnande.
Förslag som Förbundsstyrelsen önskar behandlade av Kongressen skatillställasdistriktenochSällskapen med motioner ochutlåtande 
 

   FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 4.

Förbundsstyrelsen, som väljsav ordinarie Kongress, ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt 3 övrigaledamöter.
Samtliga som väljs, ska oavsett distriktstillhörighet, vara de som anses bäst lämpade för uppdragen genom sina kunskaper och länkerfarenheter.
Kongressen väljer också en ersättare, som endast har rösträtt vid ordinarie ledamots förfall.
Distrikten utser 2 förbundsledamöter som ska vara verksamma regionalt inom respektive Distrikt. Distriktsledamöterna ska ha löpande kontakter med förbundsledamöterna enligt ovan men kallas till förbundsstyrelsemöte, bara dåså fordras av speciella skäl.
”Vid återfall för såväl ledamot som ersättare i Förbundsstyrelsen samt för revisor och revisorsuppleant är suspensionstiden 6 månader”.
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv omedelbart efter ordinarie Kongress.
Det åligger Förbundsstyrelsen att avge verksamhetsberättelseoch ekonomisk berättelse vilka skabe- handlas av ordinarieKongress.
 

§ 5.

Mandattiden för ordförande, sekreterare och kassör är fyra år.
För övriga ledamöter är mandattiden två år.
Ordförande och sekreterare väljs vid samma Kongress.
Arbetsutskottets uppgift är att förbereda de ärenden som ska föreläggas Förbundsstyrelsens och fattar beslut inom av styrelsen antagen budget.
 

§6.

Förbundsstyrelsen sammanträder fyra gånger per år. Tid och plats bestäms av styrelsen.
Möten kan också ske som videomöten.
Distriktens förbundsledamöter kallas bara då så fordras av speciella skäl
Kallelse till styrelsemöte sker då skriftligen senast tre veckor förestyrelsemötet.
Arbetsutskottet sammanträder då så erfordras, dock minst fyra gånger per år.
Reseersättning utgår vid sammanträde med Arbetsutskottet och Förbundsstyrelsen även till de utanför styrelsen, som kallas att närvara vid sammanträdet.
Traktamenten och annanekonomisk ersättning utgår ej vid sammanträde med förbundsstyrelse ochArbetsutskott.
 

§ 7.

Kassören ska som ekonomichef handha och ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Vid sammanträde med arbetsutskottet och Förbundsstyrelsen ska skriftlig ekonomisk rapport lämnas.
Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Förbundets redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och mediaktta- gande av god redovisningssed.
 

                                                                                                    § 8.

Förbundets firma tecknas av ordförande, kassör och sekreterare.
Firman tecknas av två i förening varav den ene ska vara kassören.
 
                                                                                                   § 9.

För granskning av Förbundets verksamhet och räkenskaper väljs på ordinarie Kongress två revisorer jämte två suppleanter fördessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning Kongressen beslutar. Det åligger revisorerna att avge revisionsberättelse, som ska behandlas av or- dinarieKongress.

                                                                                          DISTRIKTEN
                                                                                                § 10.

Distrikten är Förbundets regionala organ. Distrikten ska ha egnastadgar och egen styrelse. Distrikten beslutar själva om sina stadgar. Dessa får dock inte stå i konflikt med av Kongressen antagna Stadgar för Sällskapen eller Förbundsstadgarna.
Distriktsstyrelserna, som skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter, är Riksförbundetsföre- trädare. De skall hjälpa och stödja Sällskapen inom resp. Distrikt inom ramarna för gällande stadgar och av Kongress och Förbunds-styrelse fattade beslut.
 
                                                                                      SÄLLSKAPEN
                                                                                              § 11.

För Sällskapen gäller Riksförbundets stadgar för anslutna Sällskap. Sällskapen är suveräna att bedriva sin verksamhet inom ramen för dessa samt Förbundsstadgarnaoch av Kongress eller Förbundsstyrelse fattade beslut.
 
                                                                                    MEDLEMSKAP
                                                                                             §12.

Sällskap som önskar ansluta sigtill LänkarnasRiksförbundskaskriftligen ansökahärom.Ansökan ska innehålla uppgiftomnär Sällskapet bildades,medlemsantal och styrelsenssammansättning. Förbundsstyrelsen fattar besluti anslutningsfrågan efte rhörandeav distriktsstyrelsen i den region
där Sällskapet verkar.
Förbundsstyrelsens beslut ska skriftligen delges Sällskapet. Nyanslutet Sällskap har rösträtt och deras medlemmar är valbara till poster inom Riksförbundet efter 6 månaders karenstid.
Anslutet Sällskap är automatiskt distriktsanslutet enligt den organisationsform som anges i §1 i dessa stadgar.Anslutet Sällskap får inte tillhöra annan rikstäckande eller lokal samarbets- eller samrådsorganisation såvida inte Förbundsstyrelsen lämnar medgivande till detta.
 
                                                                                           § 13.
Anslutet Sällskapet kan efter beslut av två på varandra följande ordinarie möten begära sitt utträde ur Förbundet. Sådan begäran ska ske skriftligen.
Utträde ur Förbundet innebär också utträde ur distriktet enligt den organisationsform som anges i §1 i dessa stadgar.
 

                                                                                          § 14.

Sällskap som;
uppsåtligen bryter mot av Kongressen antagna stadgar för Sällskapen eller förbundsstadgarna och åsidosätter eller inte följer av Kongress eller Förbundsstyrelsefattat beslut eller på annat sätt skadar vår ideologi och som inte efter skriftliganmaning av Förbundsstyrelsen vidtar rättelse kan uteslutas ur Förbundet.
Beslut om uteslutning fattas av Kongress eller Förbundsstyrelse.
Sällskap som uteslutits ur Förbundet ska skriftligen delges beslutet i rekommenderad skrivelse.
Uteslutning ur Förbundet innebär också uteslutning ur distriktet enligt den organisationsform som anges i §1 dessa stadgar.
Uteslutningsbeslut som fattas av Förbundsstyrelsen kan överklagas till Kongressen. Sådan över- klagan ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda inom trettio dagar räknat från den dag Sällskapet delgivits uteslutningsbeslutet.
Förbundsstyrelsens beslut står fast i avvaktan på kongressbeslut. Uteslutet Sällskap kan erhålla återinträde i Förbundet. Vid begäran om återinträde gäller vad som stagas i § 12 i dessa stadgar.
 
 
                                                                      ÄNDRING AV STADGARNA
                                                                                       § 15.

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som fattas avordinarie Kongress.För att ädnring ska kunna ske måste beslutet biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade på Kongress.
Förslag tilländring avstadgarna från Sällskap eller enskildmedlem väcks som motion.
Beträffande förslag till ändring av stadgarna från Förbundsstyrelsen gäller vad som stadgas i § 3 i dessa stadgar.
 
 
 

Stadgar

för Länksällskap tillhörande Sällskapen Länkarnas Riksförbund antagna vid Kongressen i Västerås 1957 och senast kompletterade vid Kongresserna 

 2007, 2013, 2015, 2017 och 2019.

§ 1.
Ändamål

Sällskap tillhörande Länkarnas Riksförbund har till ändamål att hjälpa människor, med alkohol och/eller andra drogproblem, att leva nyktra, drogfria och meningsfulla liv.


§2.
Åsiktsfrihet

Sällskapet Länkarna är helt obundna sitt förhållande till politiska partier och organisationer, religiösa samfund, nykterhetsorganisationer och myndigheter.

 
§ 3.
Medlemskap i andra föreningar

Medlem tillhörande Sällskapet Länkarna bör ej vara organiserad i förening där nykterhetslöfte avkrävs.
 

§ 4.
Insyn

Statliga eller kommunala myndigheter får ej, även om anslag beviljas, ha insyn i Sällskapets verksamhet i annat än vad gäller Sällskapets ekonomiska förvaltning.
 

§ 5.
Arbetssä
tt

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig på Länkrörelsens ideella och moraliska program – De Sju Punkterna – på medlemmarnas egna erfarenheter, på medicinska rön och på Länkgemenskap.
 

§ 6.
Medlemskap

Varje alkohol- och/eller drogberoende kan erhålla medlemskap efter frivillig ansökan härom. Styrelsen kan bevilja medlemskap, eller om så erfordras, låta ansökan gå vidare till Rösträttsmöte för beslut.
 
Om den som söker medlemskap uteslutits av annat Länksällskap, skall styrelsen underrätta sig om anledningen till uteslutningen.
I sådant fall kan endast Rösträttsmöte besluta om medlemskap.
Medlem skall försöka, att med Länkrörelsens ideella värde-ringar, med hjälp av medlemmars stöd och Länkgemenskap, helt avhålla sig från alkohol, andra droger och rusgivande medel.


§ 7.
Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan erhållas av person, enskild eller juridisk, som genom ekonomiska insatser eller annan stödjande verksamhet, vill främja Sällskapet och dess syften.
Stödmedlemskap berättigar ej till deltagande i Sällskapets Rösträttsmöten eller andra möten där Sällskapets inre angelägenheter behandlas.


 § 8.
Styrelsen

Sällskapets angelägenheter handläggs av styrelsen, som skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter.
Vid 3 ledamöter - Ordförande, sekreterare och kassör - väljs växelvis på två år.
Vid 5 ledamöter, väljs ytterligare 2 ordinarie ledamöter med en mandattid av ett år.
Årsmöte, där styrelsen väljs, skall föregås av ett nominerings-möte, där kandidater till styrelse och andra förtroendeposter utses. Endast en kandidat nomineras till varje post och bara de som är nominerade är valbara vid årsmötet, om inte särskilda skäl till att de inte skall väljas kommer fram.
Eventuellt erforderliga fyllnadsval under verksamhetsåret kan ske vid Rösträttsmöte eller vid stadgeenligt utlyst extramöte.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet
Stödmedlemmar får inte ingå i styrelsen.
Styrelseuppdrag är ingen anställning utan ett ideellt uppdrag/åtagande.
För styrelseuppdrag utgår inga löneersättningar.
 

§ 9.
Styrelsens åliggande
n


Det åligger styrelsen

-  att tillvarata Sällskapets intressen,

-  att representera Sällskapet utåt,

-  att handha Sällskapets angelägenheter och ekonomi.    
   Styrelsen är ensam solidariskt ansvarig för Sällskapet    
   ekonomi.     

-  att förbereda de ärenden, som skall behandlas på Sällskapets   
   möten samt verkställa av Sällskapet fattade beslut,

-  att avge verksamhetsberättelse till årsmötet,

-  att i sitt arbete följa gällande stadgar och idéprogrammet De 
   Sju Punkterna.
   Styrelsen kan, om så anses lämpligt, delegera olika arbets-
   uppgifter, som ej tillhör styrelseuppdraget, till grupper och  
   sektioner inom Sällskapet     

Styrelsen bör sammanträda minst en gång i månaden.
Till extra styrelsemöten, skall samtliga ledamöter och ersättare kallas.
 

§ 10.
Firmatecknare

Sällskapets firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening.
Firmateckningsrätten kan inte delegeras till annan styrelseledamot eller medlem.

 
§11.
Räkenskaper och revision

Sällskapets räkenskaper omfattar kalenderår och skall granskas av två vid årsmötet valda revisorer.
På årsmötet väljs dessutom minst en revisorssuppleant.
En fortlöpande granskning av räkenskaperna och verksamheten skall ske under året.
Till revisorernas förfogande skall ställas erforderligt material senast fyra veckor före årsmötet.
Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
 

§ 12.
Rösträttsmöte

Rösträttsmöte bör hållas minst en gång varannan månad.
Extramöte kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller då minst 1/3 av röstberättigade medlemmar skriftligentill styrelsen gör framställning härom.
Kallelse till extramöte sker genom brev senast åtta dagar före mötet.
 

§ 13.
Rösträtt och valbarhet

Röstberättigad och valbar är varje medlem, som de senaste sex månaderna före Rösträttsmöte avhållit sig från alkohol, droger eller andra rusgivande medel och aktivt deltagit i Länkgemenskapen.
Vid återfall återfås rösträtten efter en månads fullständig avhållsamhet från alkohol, droger eller andra rusgivande medel.
Valbarhet återfås efter sex månaders avhållsamhet.
Styrelseledamot suspenderas (avstängs från sitt uppdrag) sex månader vid återfall.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
 

§ 14.
Gemenskapsmöt
e

Gemenskapsmöte med ideellt innehåll bör hållas minst en gång i veckan för samtliga medlemmar.
Dag för sådant möte skall delges medlemmarna på lämpligt sätt.
Ärenden, som bara Rösträttsmöte kan besluta om, får inte behandlas på Gemenskapsmöte.


 § 15.
Medlemsavgift

Den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlägges i förskott.
Medlem som resterar med mer än 2 månaders medlemsavgift har ej rösträtt.
Medlem, som övergår till annat Länksällskap, får räkna sig tillgodo den medlems-avgift som inbetalats till det tidigare Sällskapet.
Inbetald medlemsavgift återbetalas inte vid uteslutning eller vid utträde ur Sällskapet.

 
§ 16.
Övergång till annat Sällskap

Medlem, som önskar övergå till annat Sällskap, skall vid övergången kunna uppvisa klar medlemsbok = att den som begärt övergång, inte har skulder till det Sällskap man lämnar eller har åstadkommit skada för Sällskap, Förbund eller enskilda medlemmar samt ha övergången vitsordad av styrelsen i det tidigare Sällskapet.

 § 17.
Förlust av medlemskap

Medlem, som bryter mot gällande stadgar eller idéprogrammet, saboterar Sällskapets idé eller på annat sätt skadar vår ideologi, Sällskap eller Förbund och därför visar sig ovärdig medlemskap, kan uteslutas av styrelsen efter det att vederbörande fått tillfälle att yttra sig över uteslutningsbeslutet.
Av styrelsen utesluten medlem kan skriftligen begära att vid nästkommande Rösträttsmöte få uteslutningsbeslutet prövat.

 
§ 18.
Upplösning av Sällskap

Förslag, som avser Sällskapets upplösning, kan endast bifallas om det stöds av minst 3/4 av Sällskapets röstberättigade medlemmar.
Beslut om upplösning av Sällskapet måste tas vid två på varandra följande ordinarie Rösträttsmöten.
Upplöses Sällskapet skall dess ekonomiska tillgångar tillfalla Länkarnas Riksförbund och reserveras på särskilt konto under en tid av fem (5) år för att användas om Förbundet startar nytt Sällskap på orten under denna tid.
Om så inte sker överförs tillgångarna till att användas för Förbundets ordinarie verksamhet.
 

§ 19.
Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut, som fattas av ordinarie Kongress.
För att ändring skall kunna ske måste beslutet stödjas av minst 2/3 av närvarande röstberättigade på Kongressen.
Förslag till ändring av stadgarna från Sällskap eller enskild medlem väcks som motion.
Förslag till ändring av stadgarna från Förbundsstyrelsen väcks som skrivelse.